Yaratıcı Drama Yöntemi İle Fen Öğretimi

Kıymet Selvi, Ali Öztürk

ÖZ

Bu araştırmada fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin etkili olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bu nedenle ilkokul beşinci sınıf fen bilgisi dersinde "Vücudumuzu Tanıyalım" ünitesinin yaratıcı drama yöntemi ve geleneksel öğretim yöntemi ile öğretimi gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntemle gerçekleştirilen öğretim sonuçları birbiri ile karşılaştırılmıştır.
Araştırmada deneme modellerinden "Öntest - Sontest Kontrol Gruplu Model" uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan öntest ve sontest sonuçlan arasında fark olup olmadığım saptamak için t testi uygulanmıştır Araştırma sonucunda deney grubunun başarı testi ve yaratıcı drama testi sonuçlan bakımından kontrol grubuna göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Fen tutum ölçeği öntest ve sontest sonuçlarında her iki grup açısından bir fark gözlenmemiştir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.