Eğitim Yönetiminde Bir Mutluluk, Bir Endişe ve Bir Beklenti

Mehmet Durdu Karslı, Hatun Onural, Türkan Argon

ÖZ

Bu makalenin amacı, eğitim yöneticilerinin atanmalarına ilişkin son yönetmeliğin sevindirici ve endişe verici yönleriyle ortaya konması, beklentilerin belirlenmesi yoluyla uygulamanın sağlıklı yapılmasına katkıda bulunmaktır.
Araştırma verileri, MEB Eğitim Yöneticiliği Sınavı'nı kazanan ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde toplam 120 kredilik hizmetiçi eğitim programına katılan adaylardan, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket ve yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. Veriler, frekans ve yüzde dağılımları ile çözümlenmiştir.
Araştırma sonuçlan, okul yöneticilerinin kaynağı, yetiştirilmesi ve seçimi konusunda gelinen noktanın olumlu olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Araştırmaya katılan denekler, uygulamayı ülke gerçeklerine ve gereksinimlerine uygun bir yöntem olarak görmekte ve sorunların bu yolla çözüleceğine inanmaktadırlar. Ancak, uygulama ve sistemin sürekliliğine ilişkin bazı endişeler olduğu, ortaya çıkan aksaklık ve eksikliklerin giderilerek sürecin iyileştirilmesi ve sisteme güven sağlanmasının beklendiği araştırma bulgularınca ortaya konmuştur.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.