Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Neriman Aral, Figen Gürsoy

ÖZ

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu ve Tarım Makinaları Bölümünün birinci ve dördüncü sınıfına devam eden gençlerin yalnızlık düzeyleri arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi, gençlerin yalnızlık düzeylerinde cinsiyet, doğum sırası, kardeş sayısı, sosyal ilişki kurmaya istek durumu, ders dışı serbest zamanı geçirdikleri kişinin farklılık oluşturup oluşturmadığının saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, kızların çoğunlukta olduğu Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile erkeklerin çoğunlukta olduğu Tarım Makinası Bölümünün birinci ve dördüncü sınıfına devam eden toplam 160 genç üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada gençler hakkında bilgi edinebilmek amacıyla "Kişisel Bilgi Formu" ile yalnızlık düzeylerini belirlemek için de "Uçla Yalnızlık Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyetin (P<0.1), sosyal ilişki kurmaya istek durumunun (P<0.05), ders dışı zamanı geçirdikleri kişinin (P<0.05), gençlerin yalnızlık puanı üzerinde anlamlı farklılık yarattığı (P<0.05) saptanırken, sınıftı doğum sırasının, kardeş sayısının yalnızlık düzeylerinde önemli bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (P>0.05).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.