Cumhuriyet Dönemi Eğitim Uygulamaları: Bir Özet Değerlendirme

Füsun Akarsu

ÖZ

Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferinin ülkeyi bağımsız ve güçlü kılmaya yetmeyeceğini bildiği için eğitim ordusuna yani öğretmenlere, gerçek mücadelenin hedefini çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak olarak gösteriyordu. Bu da ancak bilim yoluyla ve eğitilmiş insan gücü ile gerçekleştirilebilirdi. Eldeki yazı, eğitim düzenimizin bugünkü durumunu dünya ile rekabet, çağdaşlık, bilimin yeri ve kitleye ulaşma boyutlarında incelemektedir. Eğitimimizin sorunları, kaynak sıkıntısı, MEB'in politikalarüstü yönetime kavuşamaması, yaygın eğitimin yaygınlaştırılamaması, iş dünyası ve eğitimin bütünleşememesi, MEB'in merkeziyetçi ve tepeden inmeci yapısı, eğitimde fırsat eşitliği tanımı, öğretmen yetiştirmede tutarsızlık, eğitim kalitesinin düşüklüğü ve bilimselliğe ulaşamama alt başlıklarında tartışılmakta, geleceğe yönelik iyileşme önerileri sunulmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.