Geleneksel Öğretim Yönteminin ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Dersindeki Kavram Yanılgılarına Etkisi

Ali Eryılmaz, Ali Tatlı

ÖZ

Bu çalışma Batı'da bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrencileri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amacı üniversitelerde yaygın olarak kullanılan geleneksel öğretim yönteminin, birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarına etkisini araştırmaktır. Türkçe çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mekanik Kavram Yanılgısı Testi, öntest olarak 946 ve sontest olarak 506 üniversite birinci sınıf öğrencisine mekaniğe giriş dersinde uygulandı. İstatistiksel analizler hem önteste hem de sonteste giren 435 öğrenci üzerinde yapıldı. Cinsiyet farkının olup olmadığı bağımsız t-testi, geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerinin kavram yanılgılarına etkisinin olup olmadığı bağımlı t-testi ve öğrencilerin kavram yanılgıları ile fizik derslerindeki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı ise ilişki analizi ile incelendi. İstatistiksel sonuçlar aşağıdaki farkların ya da ilgilerin anlamlı olduğunu gösterdi: 1. Erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha az kavram yanılgısına ve daha fazla fizik başarısına sahipler. 2.Öğrencilerin kavram yanılgıları ile fizik derslerindeki başarıları (öğrencilerin mekaniğe giriş dersindealdıkları not ile ölçülmüştür) arasında anlamlı bir ilişki var. Öğrencilerin kavram yanılgıları azaldıkça fizik derslerindeki başarıları artıyor. 3.Geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerinin kavram yanılgılarına bir istatistiksel etkisi olduğu bulunmuştur. Yalnız bu etki pratikte yeterli olmaktan uzaktır. Bulgular diğer ülkelerdeki bulgular ile karşılaştırıldıktan sonra bu kavram yanılgılarını azaltmak ya da yok etmek için fizik derslerinde neler yapılabileceği tartışılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.