Branşlarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Zeka Alanlarının İncelenmesi

Behçet Oral

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, branşlarına göre üniversite öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramı açısından zekâ alanlarını belirlemektir. Araştırmanın evreni D. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemi ise toplam 615 öğrenciden oluşmaktadır. İngilizceden Türkçeye uyarlaması yapılan “Çoklu Zekâ Envanteri'nin güvenirliği test yarılama yöntemi ile yapılmış ve testin iki formu arasındaki korelasyon 0.79 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, branşlarına göre öğrencilerin sosyal/bireylerarası, mantıksal/matematiksel, sözel/dilbilimsel, görsel/uzamsal ve doğa zekâlarına ilişkin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı fark olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çoklu Zekâ Kuramı, Çoklu Zekâ Envanteri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.