6-11 Yaş Çocuklarının Fiziksel Performansında Yaş Ve Cinsiyet Farklılıkları

Hülya Gökmen

ÖZ

Bu araştırma 6-11 yaş çocuklarının yaş ve cinsiyetinin fiziksel performanslarına etkilerini incelenmektedir. Araştırma için Ankara ’da bir ilköğretim okuluna kayıtlı 273 sağlıklı çocuk seçkisiz yöntemle saptanmıştır. Yaş ve cinsiyet ile ilgili veriler çift yönlü varyans çözümlemesi yöntemiyle (ANOVA) çözümlenmiştir. Tüm ortalamalar arasındaki olası farklılıkları sınamak için Scheffe çözümleme işlemi kullanılmış ve anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. ANOVA sonuçları yapılan dört testten üçünde (Standing Broad Jump, Sit-Ups, Shuttle Run) yaş ve cinsiyetin temel etkilerinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Ancak testlerden birinde (Sit and Reach test) yaş ve cinsiyete göre aynı anlamlı fark görülmemiştir. Sonuçlar tüm fiziksel test öğelerinde yaş-cinsiyet etkileşimi olmadığını göstermiştir. Genelde bu çalışmanın sonuçlan erkek ve kız çocukların ortalama performanslanndaki artışın ilerleyen yaş düzeylerinde gözlenebilir olduğunu göstermiştir. 9 yaşın üstündeki çocuklarda cinsiyetin etkisini gösteren kanıt bulunmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.