İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Bilişsel Yeterlik Düzeylerinin Sınıf İçi Performans Düzeylerine Etkisi

Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim fen öğretmenlerinin fen öğretiminde araç gereç kullanımı ve laboratuvar uygulamaları açısından bilişsel yeterlik düzeylerinin sınıf içi performans düzeylerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırma Yozgat ilinde bulunan 32 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler Bilişsel Yeterlik Testi ve Sınıf İçi Performans Gözlem Formu'ndan alınan puanlardan elde edilmiştir. Öğretmenlerin Bilişsel Yeterlik Testi'nden aldıkları puanlar ile Sınıf İçi Performans Gözlem Formu'ndan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. İlişki düzeyi 0.93 olarak bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.