Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Psikolojik Etmenler

Emine Erktin, Sevinç Gülseçen

ÖZ

Günümüzün gelişen teknolojisi kaçınılmaz olarak eğitime de büyük ölçüde yansımaktadır. Ülkemizde, okullarda bilgisayar kullanımına yönelik projeler gündeme geldiğinde, az sayıda da olsa teknolojik donanımını hazırlayan ilk ve ortaöğretim kurumlarının bunları yeterince etkin kullanıp kullanamadıkları sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri kullanımında öğretmen ve öğrencilerin teknoloji kullanımına hazır oluş durumlarını betimlemektir. Bilişim teknolojileri kullanımı için donanımlarını büyük ölçüde tamamlamış bir ortaöğretim kurumundaki öğretmen ve öğrencilere bilişim teknolojisi okuryazarlığı testi, bilişim teknolojileri kullanım sıklığı ölçen bir ölçek ile kaygı, düşünce ve tutum ölçeklerinden oluşan teknofobi testleri uygulanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin teknofobi ve bilgi düzeyleri kendi aralarında ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bulgular, öğretmenlerin yaklaşık %40'ında, öğrencilerin ise yaklaşık %35'inde teknoloji kullanımına karşı bir tür direnci gösteren teknofobi bulunduğunu göstermektedir. Öğretmenler ile öğrenciler karşılaştırıldığında, öğrencilerin bilişim teknolojileri konusunda öğretmenlerden daha bilgili ve yaklaşımlarının daha olumlu olduğu gözlenmiştir. Araştırma bulgularından, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı için duyuşsal faktörlerin göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda eğitim kurumlarında yapılacak gereksinim saptaması çalışmaları doğrultusunda öğrencilere destek, öğretmenlere de hizmetiçi eğitim programları hazırlanması, bu konuda rehberlik servisleri ile işbirliğine gidilmesi önerilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.