Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Ve Tutumuna Etkisi

Hünkar Korkmaz

ÖZ

Araştırmanın temel amacı, ilköğretim birinci sınıf düzeyinde çoklu zekâ kuramı tabanlı etkin öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen başarısına ve tutumuna etkisini belirlemektir. Çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma deney (n=36) ve kontrol (n=36) grubu olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Fen Başarı Testi, Tutum Ölçeği, Anketler, Öğrenci Dosyaları ve Gözlem Kayıt Formları kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular, öğrenci tutumları ve fen başarısı açısından gruplar arasında deney grubu lehine anlamlı farklar olduğunu ortaya koymuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.