Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlığı

Cevat Celep

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel adanmıştık düzeyini saptamaktır. Bu amaçla 11 genel lisedeki 375 öğretmene ölçek uygulanmıştır. Ölçek 28 maddeden oluşan 5 seçenekli Likert tipi ölçektir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Faktör analizi sonucu bu ölçeğin tek boyutlu bir ölçek olduğu saptanmıştır. Ölçek 4 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler, okula adanma, öğretmenlik mesleğine adanma ve çalışma grubuna adanma olarak altölçek şeklinde isimlendirilmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.