Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi ve Geleneksel Bilgisayar okuryazarlığı Derslerinde Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması

Tarkan Gürbüz, Soner Yıldırım, M. Yaşar Özden

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde çevrimiçi (on-line) olarak yürütülen IS 100 kodlu 'Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş' dersi ile geleneksel yöntemlerle yürütülen SCE 300 kodlu 'Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları' dersinin öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada, öğrencilerin cinsiyet, daha önce bilgisayar dersi alıp almadıkları, dersi almadan önceki bilgisayara yönelik tutumları ve evde bir bilgisayarları olup olmadığı gibi faktörler de göz önünde tutulmuştur Ayrıca, öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını başka ne gibi faktörlerin etkilediği niteliksel olarak da araştırılmıştır. Veriler 147'si kız, 62'si erkek, toplam 209 öğretmen adayı öğrenciden toplanmıştır. Bunlardan 69'u çevrimiçi (ISIOO-Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş), 140'ı ise geleneksel yöntemlerle verilen (SCE300-Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları) bilgisayar okuryazarlığı derslerine katılmıştır. Çok yönlü regrasyon sonuçları, cinsiyet, alman bilgisayar dersinin çeşidi (geleneksel ya da çevrimiçi), daha önce bilgisayarla ilgili derslerin alınıp alınmaması, dersi almadan önceki bilgisayara yönelik tutumları ve evde bilgisayar olup olmaması gibi faktörlerin öğrencilerin ders sonrası tutumları üzerinde birleşik etkisi olduğunu göstermiştir. Niteliksel çalışmanın sonuçları ise istatistiksel sonuçları desteklemiş ve öğrencilerin devam ettikleri bilgisayar dersi ile ilgili düşünce ve görüşlerini analiz etmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgisayar Okuryazarlığı Dersi, Bilgisayara Yönelik Tutum, Çevrimiçi (on-line) Öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.