İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Teftiş Formunda Yer Alan Ölçütlerle Değerlendirilmesi

Sevim Öztürk

ÖZ

Çağdaş ve bilimsel denetim anlayışlarında değerlendirme, sadece kontrol amaçlı değil, aynı zamanda sistemi ve eğitim-öğretim sürecini geliştirmek amacıyla yapılır. Bu nedenle değerlendirmenin denetim boyutu, tanılama, değerlendirme ve geliştirme işlevleriyle gerçekleştirilmelidir. Sistemin tüm girdilerini dikkate almadan yapılacak bir değerlendirmenin objektif ve sağlıklı olması beklenemez. Öğretmen performansını değerlendirmede temel alınan ölçütlerin, denetimlerde dikkate alınma düzeyleri ile puanlarının uygunluk derecesine göre bir değerlendirmesini yapmaya yönelik olan bu araştırmaya, Malatya ili ilköğretim kurumlarında görev yapan 150 sınıf ve branş öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenler, başarılarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri yetersiz bularak, denetimlerde öğretmenin gösterdiği çaba ve ürüne yaptığı katkı ile çevre, mevcut olanaklar, ailenin yapısı, öğrencinin bireysel özellikleri gibi değişkenlerin de dikkate alınması ve değerlendirilmesini sağlayacak ölçütlerin geliştirilmesi yönünde görüş belirtmişlerdir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.