Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Ölçeği’nin Faktör Yapısının İncelenmesi

Alev Özkök, Halil Yurdugül, Petek Aşkar

ÖZ

Bu araştırmada, yükseköğretimde uzaktan eğitim programlarına devam eden öğrencilerin, eğitim gördükleri çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik psikososyal algılarının niteliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, çevrimiçi öğrenme ortamındaki psikososyal niteliği ölçen 54 maddelik Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Ölçeği Türkçe uyarlandı. Üç modelden oluşan bu araştırmada I. Modelde Online Learning Environment Survey (OLES) (Trinidad, Aldridge & Fraser, 2004) ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Dokuz faktörden oluşan ölçek, uzaktan eğitim gören 902 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. II. Modelde, Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Ölçeği’nden elde edilen ölçümlerin, ölçeğin özgün boyutlarına uygun olarak birinci ve ikinci sıralı doğrulayıcı faktör modellerine uyumları sınanmıştır. Bu sınamalar sonucunda, ölçümlerin model-veri uyumunu sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle, Türkiye örneklemindeki görgül ölçme modeline ulaşmak için temel bileşenler analizine başvurulmuştur. Bu inceleme sonucu, araştırmada kullanılan ölçümlerin yüksek uyum değerleri ile on iki faktörde toplandığı görülmüştür. III. Modelde, OLES-TR’nin on iki birinci sıralı faktörünün ikinci sıralı faktör analizi ile belirlenen genel çevrimiçi öğrenme ortamları arasındaki bağıntıları ortaya konmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Psikososyal öğrenme, çevrimiçi öğrenme ortamları, ikinci sıralı faktör analizi, üst düzey faktöriyel yapılar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.