Modüler Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Mehmet Taşpınar

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, modüler öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin öğrenci başarısı üzerine etkisi açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 1995-1996 öğretim yılı güz döneminde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ikinci sınıf programında yer alan “Öğretim Yöntemleri" dersini alan öğrenciler katılmıştır. Deneysel olarak planlanan bu araştırma için ikinci sınıf öğrencilerinden iki deney ve bir kontrol olmak üzere, her birinde 31 ’er öğrenci olan üç grup oluşturulmuştur. Araştırma ön test-son test ve deney-kontrol grubu desenine uygun olarak planlanmıştır. Deney-1 grubuna “modüler öğretim”, deney-2 grubuna “modüler materyaller kullanılarak geleneksel yöntem” ve kontrol grubuna ise sadece “geleneksel yöntem” uygulanmıştır. Bütün gruplarda öğretim yöntemleri dersinin kapsamında yer alan (a) beceri öğretiminde gösteri yöntemi, (b) öğretimde soru-cevap ve öğretme- öğrenme etkinliklerinin planlanması konuları işlenmiştir. Bu konularla ilgili olarak üç modül geliştirilmiştir. Veriler başarı testi ve tutum ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen bulguların özeti şunlardır: •Her iki deney grubu kontrol grubuna göre daha başarılı olmuşlardır. •Bilişsel alanın bilgi düzeyi açısından deney-1 grubu kontrol grubuna göre daha başarılı olurken,kavrama ve uygulama düzeyi açısından her iki deney grubu kontrol grubuna göre daha başarılı olmuştur. •Bilgideki kalıcılık açısından deney-1 grubu, deney-2 ve kontrol grubuna göre daha başarılı olmuştur. •Öğretim planlarını hazırlama konusunda deney-1 grubu diğer iki gruba göre daha başarılıdır. Deney-2grubu da kontrol grubuna göre daha başarılı olmuştur. •Modüler öğretim mateıyallerine karşı tutumlar açısından her iki deney grubu da olumlu görüşlerbelirtmişlerdir. Öte yandan deney-2 grubu bu konuda deney-1 grubuna göre daha olumlu düşünmektedir. Elde edilen bulgulara göre şu önerilerde bulunulabilinir: •Modüler öğretim diğer alanlara da yaygınlaştırılmalıdır. •Uygun modüler materyaller geliştirilmelidir. •Modüler materyal geliştirme ve modüler öğretimi uygulama konusunda öğretim elemanları eğitilmelidir. •Modüler öğretim ortamının öğrenci başarısı yanında, özellikle tutum ve tavırlar üzerindeki etkisi dearaştırılmalıdır. •Mesleki yaygın eğitim kapsamında uygulanmalıdır. Böylece işsizlik sorununa da belirli ölçüde çözüm getirmesi söz konusu olabilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.