İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Müziğe İlişkin Tutumlar Üzerindeki Etkisi

Ayfer Kocabaş

ÖZ

Bu çalışma işbirlikli ve geleneksel öğrenme yöntemlerinin eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi müzik eğitimi alanında öğrenci başarısını ve performansını etkileyen tutumlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada denek olarak 1994-1995 öğretim yılı birinci yarıyılında İzmir-Dokuz Eylül Ortaokulu 'nda okumakta olan 155 orta birinci sınıf öğrencisi yer alınıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 79’unu kız, 76’sini erkek öğrenciler oluşturmuştur. Kontrol gruplıı ön-test, son-test deseninin kullanıldığı bu araştırmada iki deney grubu ile iki kontrol grubu karşılaştırılımştır. Deney gruplarında işbirlikli öğrenme tekniklerinden Birleştirme-I ve Birlikte Öğrenme, kontrol gruplarında ise Ezginin Tartımından Yola Çıkılarak Öğretim Tekniği ve Bütün-Parça-Bütün Tekniği uygulanmıştır. Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen “Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, varyans çözümlemesi ve Scheffe Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde işbirlikli öğrenme tekniklerinin müziğe ilişkin olumlu tutumların artmasında geleneksel öğrenme tekniklerine göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.