Anadolu Liseleri Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Genel İngilizce Düzeylerini Geliştirmek İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programının Etkililiği

Raşit Özen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Lisesi fen ve matematik öğretmenleri için düzenlenen hizmet içi eğitim programının etkililiğini araştırmaktır. Çalışma süresince, temel olarak Orlich'in AAIM (Duyarlılık, Uygulama, Kazanılan Bilgi ve Becerilerin Sınıfta ve Okulda Uygulanması ve Devam Ettirilmesi) Modeli (1979) ve Caldwell'in Modeli (1989) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, çeşitli ortaöğretim kurumlarında düzeylerdeki atik öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada niceliksel ve niteliksel veriler toplanmıştır. Niceliksel veriler, programın çeşitli düzeyleri ile ilgili, programa katılanlara ve öğretim elemanlarına verilen bilgi formları (anketler) ile toplanmıştır. Program süresince çeşitli strateji, yöntem ve tekniklerin sınıflarda öğretim elemanlarınca uygulanmasını gözlemek amacıyla, gözlem formları kullanılmıştır. Katılımcıların, program sonunda görev yaptıkları okullara döndükten sonra, katıldıkları programa ilişkin görüşleri bilgi formları yoluyla alınmıştır. Araştırma sonuçları; programın farklı düzeylerinde, katılanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amacıyla, çeşitli yöntem, teknik, faaliyetler ve çeşitli kaynakları kullanmaya yönelik kurumsal çabaların varlığını ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık, katılımcılar okullarına döndüklerinde, program esnasında öğrendiklerini sınıflarında uygulayamadıkları ve devam ettiremediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, bir hizmet içi eğitim programının etkililiğinin ve başarısının, program esnasında öğretmen tarafından mesleğinde geliştirilen bilgi, beceri ve tutumların işinde uygulanmasına ve devam ettirilmesine bağlı olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, hizmet içi eğitim programlarının başarılı ve etkili olması için, programların ihtiyaçlar üzerinde kurulması ve öğrenilenleri uygulama ve devam ettirme seviyelerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.