Akademik Benlik Kavramı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Muhammet Fuat Kenç, Bünyamin Oktay

ÖZ

Benlik kavramının akademik başarı üzerinde son derece etkili olduğu bilinmektedir. Bu araştırma ile akademik benlik kavramı ve akademik başarı arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma 2000- 2001 eğitim öğretim yılında Elazığ Anadolu Lisesi’nin I. sınıflarında eğitim-öğretim gören 184 öğrenci üzerinde yapılan betimsel tarama araştırmasıdır. Araştırmada bireylerin cinsiyet dağıtımlarını ve cinsiyet oranlarını belirlemek için “frekans” ve “yüzde” kullanılırken, öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamaları ile A.B.K.Ö.’nin yetenekleri ölçen alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi test ederken ise “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı” kullanılmıştır. Araştırma için manidarlık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma neticesinde daha önceki bulguların aksine; öğrencilerin akademik başarıları ile akademik benlik kavramlarını ölçmek için kullanılan A.B.K.Ö.’nin sözel ve sayısal yeteneği ölçen alt ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasında pozitif ancak düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuş, şekil-uzay ve göz-el koordinasyonu yeteneklerini ölçen alt ölçeklerden alman puanlar ile akademik başarı puanlarıın ortalamaları arasında ise negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik benlik kavramı, akademik başarı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.