Resim Öğretmenlerinin Yaratıcı Niteliklerini Belirleyen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Mehmet Taşpınar, Ayhan Dikici

ÖZ

Öğretmen, eğitim sisteminin temel öğelerinden biridir. Resim öğretmenleri ise öğrencilerin yaratıcı niteliklerini geliştirme açısından oldukça önemli bir role sahiptir. Öğrencilerin bu tür niteliklerini geliştirmek için öncelikle resim öğretmenlerinin yaratıcı niteliklere sahip olması gereklidir. Bu çalışmada, resini öğretmenlerinin yaratıcı niteliklerini belirlemek için bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda gözden geçirilen ölçek 126 resim öğretmenine uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda Barlett değeri= 7362.721 ve KMO= .61 bulunmuştur. 45 maddeden oluşan ve tek boyutlu olan bu ölçek araştırmacı tarafından 3 başlık altında toplanmıştır. 45 maddenin madde ayırıcılık güçleri t-testi yoluyla hesaplanmış ve .05 düzeyinde, 66 serbestlik derecesine göre tüm maddeler açısından anlamlı farklılık belirlenmiştir. Testin güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha çözümlemesine göre .95 bulunmuştur. Bu verilere dayanarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre, tek boyutlu ve homojen olan bu tutum ölçeği, resim öğretmenlerinin yaratıcı niteliklerini belirlemek için kullanılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Sanat eğitimi, resim öğretmenleri, yaratıcı nitelikler, tutum ölçeği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.