Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Bünyamin Atıcı, Mehmet Gürol

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, sınıf yönetimi dersinde bilgisayar destekli asenkron işbirlikli öğrenme yöntemi (BDAİÖ) ile geleneksel öğretim yönteminin öğrenci başarısı üzerine etkisi açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 1998-1999 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi üçüncü sınıf programında bulunan “Sınıf Yönetimi” dersini alan öğrenciler katılmıştır. Araştırma öntest- sontest kontrol gruplu deneysel desene göre planlanmış ve yürütülmüştür. Kendisine ait bilgisayar ve internet bağlantısı olan 32 öğrenci deney grubunu, 42 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubuna BDAlÖ yöntemi, kontrol grubuna ise geleneksel yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, öntest-sontest olarak kullanılan başarı testi ve BDAlÖ yöntemine ilişkin denek görüşlerini belirlemeye yönelik anket aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların özeti şunlardır: Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanlarına göre, kullanılan her iki yöntem de etkili bulunmuştur. Son test puanlarının ortalamalarına göre, deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilerden daha başarılı olmuşlardır. Elde edilen bulgulara göre şu önerilerde bulunabilir: BDAlÖ yöntemi ile ilgili araştırma sayılarının yetersizliği, uygulama alanları genişletilerek giderilmelidir. BDAlÖ yönteminin etkililiği, bilgisayar ortamlı iletişim alanında yapılacak araştırmalar doğrultusunda geliştirilmelidir. Kurumsal anlamda destek olmadan, BDAlÖ yöntemi öğrenme-öğretme sürecinde uygulanmamalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Grup Yazılımları, Geleneksel Öğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.