Ölçme ve Değerlendirme Dersine İlişkin Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi, öğretmenlik sertifikası öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin tutumlarını ölçecek yeni bir ölçme aracını geliştirmektir. Bu amaçla ölçeğin deneme formu, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinin öğretmenlik sertifikası programlarına devam eden 242 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen verilere uygulanan faktör analizi işlemleri ölçeğin üç boyutlu olduğunu göstermiştir. Buna göre alt ölçekler yüksek iç tutarlık katsayıları olarak: .92, .90 ve .82. değerlerini vermiştir. Ölçeğin tümü için hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise, .95 olarak hesaplanmıştır. Ölçek, bu konuda yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç görünümündedir.

ANAHTAR KELİMELER

Tutumların ölçülmesi, Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutum, Öğretmen eğitiminde değerlendirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.