Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Çetin Semerci

ÖZ

Araştırmanın amacı, Türk Üniversitelerinde beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıklannın belirlenmesidir. Araştırmada 14 üniversiteye ulaşılmış ve betimleme (survey) yöntemi kullanılmıştır. Anket yardımıyla toplanan veriler SPSS for Windows istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Sonuçta, öğrencilerin okumadığı, üniversite kütüphanelerinden yeterince yararlanmadığı, süreli yayınları takip etmediği görülmüştür. Ayrıca, dakikada okunan kelime sayısının ortalama 101-200 kelime arasında olması düşündürücüdür.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma alışkanlığı, beden eğitimi ve spor, Türk üniversiteleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.