Ergenlerin Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Benlik İmajına Etkisi

Fulya Cenkseven

ÖZ

Bu araştırmada ergenlerin cinsiyet ve cinsiyet rollerine göre benlik imajları arasında fark olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 15-19 yaşları arasındaki 88 kız, 106 erkek toplam 194 ergen üzerinde yapılmıştır. Araştırmada ergenlerin cinsiyet rollerini belirlemek için Bern Cinsiyet Rolü Ölçeği, benlik imajı düzeylerini belirlemek için ise Offer Benlik imajı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgularda androjen ergenlerin benlik imajı düzeylerinin belirsiz cinsiyet rolünü benimsemiş olan ergenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca benlik imajının aile ilişkileri, dürtü kontrolü, beden imgesi, duygusal düzey, mesleki ve eğitim hedefleri ve sosyal ilişkiler boyutları açısından cinsiyet rolleri arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Cinsiyet ve cinsiyet rollerinin benlik imajının mesleki ve eğitim hedefleri ve ruh sağlığı boyutlarına olan ortak etkisi ise anlamlı bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Cinsiyet, cinsiyet rolleri, benlik imajı, ergenler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.