Yönetici Adaylarının Mantıklı Karar Verme ve Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Fulya Yüksel Şahin

ÖZ

Bu araştırmada, iletişim beceri düzeyleri farklı olan yönetici adaylarının mantıklı karar verme ve problem çözme beceri düzeyleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, 3-21 Temmuz 2000 tarihleri arasında hizmet-içi eğitim seminerine katılan 109 yönetici adayı üzerinde yürütülmüştür. Veri elde etmek için, “Karar Stratejileri Ölçeği”, “Problem Çözme Envanteri" ve “iletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler, Bağımsız Gruplarda t-Testi, Kruskall Wallis Testi ve Games-Howell Testi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, iletişim beceri düzeyleri farklı olan yönetici adaylarının mantıklı karar verme ve problem çözme beceri düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Mantıklı karar verme, problem çözme ve iletişim becerileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.