Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik “Başarıya İlk Adım Programı” Türkçe Versiyonu’nun Etkililiği

İbrahim Halil Diken, Atilla Cavkaytar, E. Sema Batu, Funda Bozkurt, Yıldız Kurtılmaz

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Başarıya İlk Adım Programı Türkçe Versiyonu’nun (BİA-TV) antisosyal davranışlar açısından riskli olan öğrencilerin problem davranışları, sosyal becerileri ve akademik yeterlilikleri üzerindeki etkililiğini incelemektir. Çalışma 53’ü deney ve 49’u kontrol grubunda olmak üzere 31’i anasınıfından 37 birinci sınıf ve 34’ü ikinci sınıftan 102 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Deney grubu öğrencileri ile BİA-AV programı uygulanırken, kontrol grubu ile herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir. Bulgular iki grubun problem davranışları ve sosyal beceri puanları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Programın deney grubu öğrencilerinin problem davranışlarında anlamlı düşüşe, sosyal beceri ve akademik yeterlilik puanlarında anlamlı artışa yol açtığı gözlenmiştir. Katılımcıların öğretmenleri ve annelerinin memnuniyet düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bulgular tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Başarıya ilk adım, antisosyal davranış, erken müdahale, küçük çocuklar, önleme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.