Yaratıcı Tarih Dersi İçin Bir Model Önerisi

Çetin Balanuye, Meral Aksu

ÖZ

Bu çalışmada, “tarih” ve “tarih bilinci” kavramlarına ilişkin güncel tartışmalar ışığında, tarih öğretiminin durumu irdelenmekte, mevcut sorunların aşılmasına katkı sağlamak üzere yeni bir tarih dersi tasarımı sunulmaktadır. Dersin tasarımı, çağdaş ders tasarım kuram ve modelleri ile iletişim içinde, adını adım örneklenmekte ve incelenmektedir. Uygulama sonrası bulguları kapsamayan bu çalışma, “Yaratıcı Tarih Dersi” adıyla geliştirilen dersin deneneceği sonraki çalışmalara bir başlangıç niteliğindedir.

ANAHTAR KELİMELER

Tarih öğretimi, yaratıclık, öyküleme, öğretimsel tasanın

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.