Resim-Iş Öğretmenliği Ana Sanat Atölye Derslerinin Uygulanmasında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tamer Kavuran

ÖZ

Bu araştırma ile Türkiye’de Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dallarında görev yapan öğretim elemanlarının, resim-iş öğretmenliği programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, bu görüşlerin kişisel özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin saptanması ve belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde desenlenen araştırma, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de 21 üniversitenin eğitim fakültesi resim-iş öğretmenliği anabilim dalında görev yapan 323 öğretim elemanı üzerinde gerçekleştirilmiş olup evrenin % 79.9’undan kullanılabilir veri elde edilmiştir. Araştırmada, verilerin çözümlenmesi aşamasında, araştırma amaçlar doğrultusunda frekans, yüzde ve non parametrik istatistik tekniklerinden kay kare (X2)’den yararlanılmıştır. İstatistiksel çözümlemelerinde .05 anlamlılık düzeyinin kullanıldığı araştırmada, çözümlemeler “SPSS 10 for Windows” paket programı ile gerçekleştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim fakültesi, resim-iş öğretmenliği anabilim dalı, sanat eğitimi, resim-iş öğretmeni, resim-iş öğretmenliği programları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.