Öğretmenlerin Okul Dışına Kendini Adama Odakları

Cevat Celep, Tuncer Bülbül

ÖZ

Bu araştırmada, ilköğretim birinci kademe (1-5. sınıf) öğretmenlerinin okul dışı bazı kurumlara (siyasi, dini, ailevi) adanma düzeyleri ile okula adanma düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, “öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim gibi kişisel özellikleri okula ve okul dışı değerlere adanmalarını etkilemekte midir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “öğretmenlerin adanma odaklar anketi” kullanılmıştır. Araştırmada 260 sınıf öğretmenine anket uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek iki faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler, okula ve okul dışı değerlere adanmadır. 2. faktör kendi içinde siyasi, dini ve ailevi değerlere adanma olarak üç boyutta ele alınmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel adanma, okula adanma, okul dışı adanma odağı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.