Mükemmeliyetçilik ve Özerklik Destekleyici Davranışların Amaç Tarzları İle İlişkisi

Sevgi Özgüngör

ÖZ

Bu araştırmanın amacı mükemmeliyetçilik kişilik özelliğinin ve öğretmenin özerklik destekleyici davranışlarının öğrencilerin akademik amaç tarzlarını yordama gücünü araştırmaktır. Veriler, Ankara İli’nde öğrenim gören 453 ilköğretim ikinci aşama öğrencisinin Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Amaç Tarzı Envanteri ve Özerklik Destekleme Envanteri’ne verilen yanıtlan ile elde edilmiştir. Sonuçlar, düzenlilik mükemmeliyetçilik kişilik özelliğinin ve öğretmenin özerklik destekleyici davranışlarının, öğrencilerin olumlu akademik davranışlarıyla ilişkili bulunan öğrenme tarzıyla anlamlı ilişkilerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öte yandan, hata yapmaktan korkma ve ebeveynlerin eleştirici tutumlarının, öğrencilerin istenmeyen akademik davranışlarını yordama gücüyle bilinen başarısızlıktan kaçınma amaç tarzı ile anlamlı ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, öğrencileri istenen akademik davranışlara güdüleyebilmek için geliştirilen programlarda, öğrencinin kişilik özelliklerinin ve öğretmenin sınıf içi tutum ve davranışlarının göz önünde bulundurulmasının önemine dikkati çekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Amaç tarzı, mükemmeliyetçilik, özerklik desteği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.