Öğrencilerin Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgıları

İbrahim Bilgin, Esen Uzuntiryaki, Ömer Geban

ÖZ

Bu çalışmanın temel amacı, öğrencilerin kimyasal denge ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemektir. Öğrencilerin bu konudaki yanlış kavramlarını tespit etmek için, hazırlanan bir test, 216 lise üçüncü sınıf öğrencisine, konu sınıfta anlatıldıktan sonra uygulanmıştır. Testin orijinali Hackling and Garnett tarafından 1984 yılında geliştirilmiştir. Bu test Türkçe'ye çevrilmiş ve yeniden gözden geçirilerek Türkiye şartlarına uyarlanmıştır. Test doğru- yanlış ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmuş ve güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin kavram yanılgılarının nedenlerini anlamak için 20 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Cevapların analizi, öğrencilerin şu konularda yaygın olarak yanlış kavramlara sahip olduğunu göstermiştir: (1) Tepkime dengeye gelirken, (2) kimyasal dengenin özellikleri, (3) kimyasal denge koşullarının değiştirilmesi ve (4) katalizör ilavesi.

ANAHTAR KELİMELER

Kimyasal denge, kavram yanılgıları, kimya eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.