Öğrenme Biçimi Tercihleri Envanterinin (ÖBTE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Altay Eren

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, bir "Öğrenme Biçimi Tercihleri Envanteri" (ÖBTE) geliştirmektir. ÖBTE’nin geliştirilmesi sürecinde, Felder- Silverman’ın, Swassing ve Barbe'nin öğrenme biçimleri modellerinden ve Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı’ndan yararlanılmıştır. Böylece "İşitsel", "Görsel", "Aktif' ve "Düşünsel" boyutlara ilişkin, 30’ar madde olmak üzere toplam 120 madde yazılmıştır. Bu aşamadan sonra denemelik ölçek Müzik (N=80), Resim (N=80), işletme (N=80), Beden Eğilimi Öğretmenliği (N=80) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinin son sınıflarında öğrenim gören toplam 400 öğrenciye bir yönergeyle verilmiştir. Madde ayırıcılık analizlerinin sonucunda, boyutları oluşturan maddeler için hesaplanan t değerleri 2,14 serbestlik derecesinde PcO.OOl düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bununla birlikte, denemelik ölçeğin geneli ve boyutları için hesaplanan iç tutarlılık güvenirlikleri de (C. Alpha) yeterli bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme biçimleri, Öğrenme Biçimi Tercihleri Envanteri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.