Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramları ile İlgili Başarılarının İncelenmesi

Safure Bulut, Baki Şahin

ÖZ

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının olasılık kavranılan ile ilgili başarıları incelenmiştir. 9. sınıf, 11. sınıf ve Üniversite Matematik Eğitimi Programı 4. sınıf öğrencilerinin olasılık başarı ortalamaları arasında 0.05 manidarlık düzeyinde bir farkın olup olmadığı tek yönlü varyans analiz yapılarak test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, bu üç grubun testten elde ettikleri puanlarının ortalamaları arasında manidar bir farkın olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe testi uygulanmıştır. Sadece 11. sınıf öğrencileri ile matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak manidar bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, her üç grubun ortalamaları düşüktür. Buna ek olarak, olasılık başarı testindeki soruların analiz edilmesi sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramlarının büyük bir çoğunluğuna sahip olmadıktan ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ortaöğretim öğrencileri, matematik öğretmen adayları, olasılık

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.