Eğitim Derslerinin Doktora Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumlarına Etkisi

Çetin Semerci, Ahmet Kara

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, eğitim derslerinin doktora öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarına etkisini araştırmaktır. 2000-2001 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde doktora yapan 64 öğrenciye, “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği" uygulanmıştır.Ölçekte 30 madde bulunmaktadır. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.88, Bartlett test değeri 8980.25 ve Cronbach Alpha değeri 0.68’dir. Bulgulara göre, ön ölçek ile son ölçek arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenlik tutumları, eğitim dersleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.