İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi

Gülay Ekici

ÖZ

Bu araştırmanın birinci amacı, sınıf yönetimi profilleri hakkında genel bilgi vermek, ikinci amacı ise ilköğretim l. kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerini farklı değişkenler açısından değerlendirmektir. Araştırmada otoriter, takdir edilen, başıboş ve aldırmaz sınıf yönetimi profilleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 234 ilköğretim l.kademe öğretmeni oluşturmuştur.Sınıf Yönetimi Profili Envanteri'nin alfa güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlerin en fazla takdir edilen sınıf yönetimi profilini tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyetlerine, kıdemlerine, görev yaptıkları okulların bulunduğu sosyo-ekonomik düzeyine ve öğrenci sayısına göre bazı sınıf yönetimi profilleri arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı fark olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen tipleri, sınıf yönetimi, yönetim profili, sınıf yönetimi profilleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.