İlköğretim Müfettişlerinin Denetimsel Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Salih Paşa Memişoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim müfettişlerinin denetimsel davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerini almak ve değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini 2001-2002 eğitim-öğretim yılı Bolu il merkezinde bulunan 18 ilköğretim okulunda görev yapan ilköğretim okulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın ömeklemini ise Bolu il merkezindeki 10 ilköğretim okulunun her birinden onar öğretmen olmak üzere rasgele örneklem yoluyla seçilen 100 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda ankete son şekli verilmiştir. Anket örnekleme dahil öğretmenlerin hepsine dağıtılmış, ancak anketlerin 86’sı geri dönmüştür. Geri dönen anketlerin hepsi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler kodlanarak , “SPSS for Windows” paket programına yüklenmiş ve veri toplama aracının iç güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alfa kat sayısı .96 olarak bulunmuştur. Analize hazır hale getirilen veriler, araştırmanın amacına uygun olarak, yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, denetim etkinliklerinde müfettişlerin denetimsel davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri arasında branş, kıdem ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Müfettişlerin göstermeleri gereken denetimsel davranışları “ara sıra” düzeyinde gösterdikleri sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim müfettişi, denetimsel davranış

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.