Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri

Fadime Karacan, Esmahan Ağaoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görevli sınıf öğretmenlerinin, sınıf yönetiminin bir boyutu olan öğretim sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşleri ile bu görüşlerin mesleki kıdem ve mezun olunan öğretim kurumuna göre değişip değişmediğini belirlemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın evrenini, Eskişehir il merkezi ilköğretim okullarında çalışan 1017 öğretmen ile Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Konya illerinde görev yapan 140 ilköğretim müfettişi oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizinde frekans, yüzde ve x2 kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenlerinin öğretim sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde müfettişlerin görüşleri ile öğretmenlerin kendileri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Müfettişler, öğretmenleri öğretim sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde az yeterli; öğretmenler ise kendilerini yeterli bulmuşlardır

ANAHTAR KELİMELER

Öğretim sürecinin yönetimi, sınıf öğretmeni, müfettiş

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.