Çevreye İlişkin Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Zeki Akkuş, Ramazan Demir, A. Kadir Maskan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevreye ilişkin tutumlarını belirleyen geçerli ve güvenilir Likert tipi bir tutum ölçeği geliştirmektir. 30 maddeden oluşan tutum ölçeği taslağı, 2002-2003 öğretim yılının ikinci yarıyılında Dicle Üniversitesi, Eğitim ve Fen -Edebiyat fakültelerinde öğrenim gören ve temel fizik, temel biyoloji ile temel kimya (bazıları çevre bilimi) derslerini okumuş olan 366 öğretmen adayına uygulanmıştır. Testin geçerliğini belirlemek ve alt boyutlarını bulmak için faktör analizi uygulandı ve beş alt boyut bulundu. Birinci boyut kaygıyı, ikinci boyut hoşlanmayı, üçüncü boyut katılmayı, dördüncü boyut çevre eğitiminin önemini ve beşinci boyut ise çevre eğitimine olan öğrenci ilgisini ölçmektedir. Ölçeğin KMO (Kaiser- Meyer- Olkin) değeri 0,84, Barlett Testi değeri ise 1124,6 olarak bulunmuştur.Ölçeğin bütünü için hesaplanan güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) değeri 0,88, alt boyutlar için ise sırayla 0,74, 0,77, 0,64, 0,66, 0,53 olarak bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Tutum ölçeği, çevre tutum ölçeği, çevre kavramları, çevre eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.