Düşünme Stilleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Ali Murat Sünbül

ÖZ

Bu çalışma Düşünme Stilleri Ölçeği’nin (DSÖ) dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik analizlerini yaparak, Türkiye koşullarına uygunluğunu saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nden 268 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Varimax ve Component Faktör Analizleri’ne dayalı olarak 13 alt boyut ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgular Cronbach Alfa (iç tutarlılık) ve puan değişmezliği teknikleri ile sağlanmıştır. Bulgular alt ölçeklerin iç tutarlılığına ve puan değişmezliğine ilişkin güvenirlik katsayılarının yeterli düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin çeşitli alt boyutlarında, öğrencilerin, cinsiyet ve öğrenim gördükleri alan değişkenine bağlı olarak manidar farklar gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Düşünme Stilleri Ölçeği, güvenirlik, geçerlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.