İlköğretim 6. Sınıfta Bilişsel Giriş Davranışlarını Tamamlama Eğitiminin Öğrenci Başarılarına Etkisi

Ali Murat Sünbül

ÖZ

Bu çalışmada, ilköğretim 6.sınıf fen bilgisi, sosyal bilgiler ve matematik derslerinde, ünite başlarında uygulanan bilişsel giriş davranışlarını tamamlama eğitiminin, öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın denencelerini test etmek için 'kontrol gruplu deneysel desen' kullanılmıştır. Her bir ders için bir deney (bilişsel giriş davranıştan eğitimi alan) ve bir de kontrol grubu (bilişsel giriş davranışları eğitimi almayan) oluşturulmuştur. Adı geçen üç ders için bilişsel giriş ve başarı testi hazırlanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına bilişsel giriş testi uygulanmış, bu testin sonuçlarına göre, deney gruplarında bilişsel giriş davranışlarını tamamlama eğitimi uygulanmıştır. Daha sonra tüm gruplara başarı testi, ön-test olarak uygulanmış, ünite öğretim etkinliklerinden sonra aynı test son-test olarak uygulanmıştır. Denel işlemler ve uygulanan testler sonunda bilişsel giriş davranışlarını tamamlama eğitiminin fen bilgisi ve matematik derslerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu, sosyal bilgiler dersinde ise manidar bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Bilişsel giriş eğitimi, ilköğretim, başarı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.