Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutumları (Ankara İli Örneği)

Pembe Gürbüz, Hakan Sunay

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen adaylarının, öğrencilerinin derslerine, arkadaşlarına, öğretim elemanlarına ve bölümlerine yönelik tutumlarının incelenmesidir.Araştırmanın evrenini, Ankara İli’ndeki dört üniversitenin (Ankara, Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde okuyan, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı (298) kişi oluşturmuştur. Araştırmada, Zekai Pehlivan tarafından 1996 yılında Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerine uygulanan ve a:0.92 güvenirlik katsayısına sahip Likert tipi 60 maddelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, dördüncü sınıf öğrencilerinin derslerine, arkadaşlarına, öğretim elemanlarına ve bölümlerine yönelik tutumlarında, üçüncü sınıf öğrencilerine göre daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları bulunmuştur. Araştırmada sonuç olarak, beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının derslerine, arkadaşlarına, öğretim elemanlarına ve bölümlerine yönelik tutumlarının genel anlamda, olumlu bulunduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Tutum, tutum ölçeği, beden eğitimi ve spor öğretmeni

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.