Eğitim Yönetiminde Stratejik Planlama ve Vizyon-Misyon Belirlenmesinde Liderlik Rolleri

Ayşe Ottekin Demirbolat

ÖZ

Stratejik planlama, örgüte rehberlik eden, temel karar ve davranışları üreten disipline edilmiş bir çabadır. Kapsamlılığı, çok boyutluluğu, ortaklığı, bütünleşmeyi hedefleyen stratejik planlama özellikle üst düzey yöneticilerin konuyla ilgili bilgi, beceri ve inancı ile ilişkilidir. Stratejik planlamanın uygulamada başarılı olması için ulusal liderlerin ve her kademedeki eğitim yöneticilerinin benimsemesi gereken bazı liderlik rolleri vardır. Bütünleşmenin sağlanabilmesi, politik kaygıların gölgesinde kalmayacak hedeflerin gerçekleşmesi, bu liderlik rollerinin iyi oynanmasına bağlıdır. Liderler sosyal, politik ve ekonomik tarihi bilmeli, örgütü ile ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olmalı, kendisini ve planın içinde yer alan kişileri anlamalı, sürecin sorumlusu olmalı ve takımıyla ortak eylem birliğini sağlayabilmelidir. Bunu başarabilmesi için teknik bilgi ve becerilerin güncelleştirilmesi yerine, örgüt içi ve dışı çevreyle duyarlılığı toplumun siyasal taleplerine uyarlamalı ve misyon tanımına sıkışıp kalmak yerine vizyon geliştirmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim yönetimi, liderlik rolleri, eğitimde stratejik planlama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.