Matematik Kaygısı Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri

Emine Erktin, Gülgün Dönmez, Serkan Özel

ÖZ

Bu çalışma öğrencilerin matematik kaygı düzeylerini belirlemek için daha önce geliştirilmiş olan Matematik Kaygı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerini sınamak, alt boyutlarını saptamak ve ilerde yapılabilecek norm çalışmasına temel hazırlayacak verileri elde etmek amacıyla yapılmıştır. Veriler ilköğretimin ikinci kademesinde ve lisede okuyan 754 öğrenciden toplanmıştır. Sonuçlar ölçeğin geliştirilme aşamasında sınanmış olan psikometrik özellikleri destekler nitelikte bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarını belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonuçları matematik kaygısının “sınav ve  değerlendirilme korkusu”, “matematik dersinden çekinme”, “günlük hayatta matematik kullanımı” ve  “kendini matematik konusunda yeterli bulma” şeklinde dört ayrı boyutu olabileceğine işaret etmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik kaygısı, kaygı ölçeği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.