Hanson Silver Öğrenme Tercihi Envanteri’nin Geçerliği ve Güvenirliğine İlişkin Bir Çalışma

Gülay Ekici

ÖZ

Bu çalışmanın birinci amacı, Hanson Silver Öğrenme Stili Modeli ve Hanson Silver Öğrenme Tercihi  Envanteri hakkında bilgi vermek; ikinci amacı ise Hanson Silver Öğrenme Tercihi Envanteri’ni Türkçeye  uyarlayarak, seçilmiş bir üniversite öğrencisi grubunda Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik  çalışmasını yapmaktır. Envanter Gazi Üniversitesine kayıtlı 726 öğrenciye uygulanmıştır. Envanterin  Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları Tam Öğrenme Stili için 0.71, Bireyler Arası (Sosyal) Öğrenme Stili  için 0.84, Kendi Kendine Açıklayıcı Öğrenme Stili için 0.76 ve Anlama Öğrenme Stili için 0.76 olarak  bulunmuştur. Ayrıca içedönük kişilik tipi için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.88 ve dışadönük  kişilik tipi için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.80 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar  envanterin Türkiye’de de kullanılabileceğini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme stilleri, öğrenme stili modelleri, öğrenme tercihi envanteri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.