Öğretim Sürecine BİT Entegrasyonunu Etkinlik Kuramı Çerçevesinde Anlama: Bir Durum Çalışması

Özden Şahin İzmirli

ÖZ

Araştırmada bir meslek lisesi öğretmenlerinin öğretim etkinliklerine BİT’i entegre etme durumları; okul müdürü, öğrenci ve BİT araçları çerçevesinde betimlenmeye çalışılmıştır. Bütüncül tek durum çalışması olarak desenlenen çalışmada, analiz birimi olarak etkinlik kuramı kullanılmıştır. Dört öğretmen, 106 lise öğrencisi ve bir okul müdürü ile gerçekleştirilen çalışmada gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme ve anketlerle veriler toplanmıştır. Araştırma verileri etkinlik sisteminden alınan bir kesit çerçevesinde analiz edilmiştir. Etkinlik sistemi kesiti bağlamında özne, topluluk, araç ilişkisi hedef durum kapsamında analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmenin, öğretim etkinliklerine BİT entegrasyonunu, sürecin diğer paydaşlarından bağımsız olarak sürdürdüğü belirlenmiştir. Diğer paydaşların ise rollerini gerçekleştirmedikleri hatta rollerine ilişkin farkındalıklarının olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenler arasında da BİT entegrasyonu uygulamalarında farklılıklar belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

BİT entegrasyonu, Paydaş rolleri, Etkinlik kuramı, Durum çalışması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4725

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.