Okullarda Örgütsel Sinizm ve Güven İlişkisinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

Uğur Akın

ÖZ

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama biçiminde desenlenmiştir. Araştırmanın verileri Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeği ve Örgütsel Ortamda Güven Kültürü Ölçeği ile toplanmıştır. İlkokul, ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenlerle yürütülen araştırmada 369 katılımcı yer almıştır. Bulgular, araştırmaya katılan öğretmenlerin sinizm düzeylerinin az olduğunu ve öğretmenlerin okul ortamında büyük ölçüde güven duyduklarını göstermektedir. MANOVA sonuçları öğretmenlerin sinizm ve güven düzeylerinin cinsiyetlerine ve bulundukları okulda çalışma sürelerine göre farklılaşmadığını göstermiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlerin örgütsel sinizm ve güven düzeylerinin tüm boyutlarda anlamlı ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, beklenildiği gibi, örgütsel sinizmin örgütsel güveni yordadığını göstermiştir. Bu sonuçlar, okulların etkililiğinde, öğretmen performansında ve öğrenci başarısında önemli etkileri olduğu düşünülen örgütsel güven ortamının oluşturulmasında örgütsel sinizm olgusuna daha çok önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel Güven, Örgütsel Sinizm, Öğretmen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4721

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.