Okul Öncesi Dönemi Çocuklarına Anadolu’da Yaşamış Nesli Tükenmiş Hayvanların Öğretilmesinde Müze Eğitiminin Etkisi

Rukiye Dilli, Seda Bapoğlu Dümenci

ÖZ

Müzeler toplumun tarihi, kültürel, doğaya ait vb. değerlerinin toplandığı, korunduğu ve eğitsel amaçlarla sergilendiği mekânlar olup, eğitimde etkin olarak kullanılması gereken en önemli araçlardan birisidir. Müze eğitiminde katılımcı öğrenciler için didaktik bilginin yanı sıra yaparak- yaşayarak öğrenecekleri etkinliklerin de yer aldığı (sanat, müzik ve drama) aktif bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır. Bu husustan yola çıkarak bir kamu kurumu kreşinde eğitim almakta olan 6 yaş grubuna ait 13 öğrenci deney grubu olarak seçilmiş ve bu grup ile 3 hafta, haftada 6 saat olmak üzere toplam 18 oturumluk müze eğitim programı uygulanmıştır. Oturumlar, görsel sanatlar eğitimi alanında bir ve çocuk gelişim alanında bir olmak üzere iki uzman tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı araştırmada, uygulanan programın etkililiğini ölçmek için nicel araştırma yönteminden deney gruplu deneme modeli oluşturulmuştur. Nicel verilere yardımcı olması amacıyla nitel veriler de araştırmaya dahil edilmiştir. Nitel verilerin çözümlenmesinde içerik ve betimsel analizler kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketler sonucunda deney grubunun Anadolu’da yaşamış nesli tükenmiş hayvanlarla ilgili bilişsel becerileri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p < 0.0001). Araştırma bulguları, alan yazın ışığında tartışılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarıyla ilişkili olarak, müze eğitimi alanında çalışma yapan araştırmacılara öneriler¬de bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Müze, Müze eğitimi, Çevre eğitimi, Okul öncesi dönem, Anadolu’da nesli tükenmiş hayvanlar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4653

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.