Eleştirel Düşünceye Dayalı Karar Verme Modeli

Ufuk Uluçınar, Ahmet Aypay

ÖZ

Bu araştırma lise öğrencilerinin merak, açık fikirlilik, nedensel düşünme, mantıksal ve sezgisel karar verme eğilimleri arasındaki nedensellik ilişkilerini varsayılan model doğrultusunda ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma nicel olup ilişkisel model kullanılmıştır. Bu ilişkilerin açıklanmasında yapısal eşitlik modellemesi uygulamalarından olan doğrulayıcı faktör analizi ve path (yol) analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmaya Uşak ilinde beş orta öğretim kurumundan seçilen 481 lise öğrencisi katılmıştır. Lise öğrencilerinin merak, açık fikirlilik ve nedensel düşünme eğilimlerini belirlemek için Yücel ve Uluçınar (2013) tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği kullanılmıştır. Mantıksal ve Sezgisel karar verme eğilimlerinin tespitinde ise Scott ve Bruce (1995) ve Bachard (2001) karar verme stilleri envanterlerinin bir uyarlaması kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, merak ve açık fikirlilik eğilimlerinin nedensel düşünmeyi yordadığını göstermektedir. Ayrıca, nedensel düşünmenin ise mantıksal karar verme ile sezgisel karar verme stillerini yordadığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eleştirel düşünce, Nedensel düşünce, Karar verme, Merak, Eğilim, Lise öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4639

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.