Türk Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşu Yordayan Sosyodemografik Değişkenler ve Mizah Tarzları

Songül Tümkaya

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri ile mizah tarzları ve öznel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya Çukurova Üniversitesi’nin değişik fakültelerinden 376 öğrenci katılmıştır. Veriler, Olumlu ve Olumsuz Duygular, Yaşam Doyumu, Mizah Tarzları Ölçekleri ve Sosyodemografik Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Analizlerde t-testi, korelasyon ve adımlı regresyon kullanılmıştır. Toplam öznel iyi oluş, saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzlarında erkek öğrencilerin puanları, kızlardan anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır. Olumsuz duygularda, kız öğrencilerin puanları erkek öğrencilerden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Olumlu duygular, yaşam doyumu, katılımcı mizah ve kendini geliştirici mizah değişkenleri açısından ise kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Regresyon analizi sonucunda, kendini geliştirici mizah, saldırgan mizah, romantik ilişki, cinsiyet ve sosyoekonomik statünün toplam öznel iyi oluşu yordamada önemli olduğu anlaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öznel iyi oluş, mizah tarzları, cinsiyet, üniversite öğrencileri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.