Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-60 Ay Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi

Çağla Gür, Nurcan Koçak, Arzu Demircan, Banu Baç Uslu, Nurşen Şirin, Münire Şafak

ÖZ

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-60 aylık çocukların sosyal yetkinlik ve davranış değerlendirmesinin incelenmesi amaçlanmış olup cinsiyete göre farklılaşma durumu ve sosyal yetkinlik, kızgınlık-saldırganlık ve anksiyete-içe dönüklük arasındaki ilişki durumu incelenmiştir. Çalışmada genel tarama modellerinden korelasyonal ve karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ankara il merkezinde ve okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-60 aylık 417 kız,430 erkek toplam 847 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplamak için Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği-SYDD 30 (Social Competence and Behavior Evaluation Scale-SCBE-30) Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerde frekans (f) ve yüzde (%) Aritmetik Ortalama()Standart Sapma, Ss, Mann Whitney U Testi, Korelasyon Analizi(Pearson Korelasyon Katsayısı) hesaplamaları yapılmış ve anlamlılık düzeyi olarak 0,05-0,01- alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, sosyal yetkinlik açısından kızlar lehine anlamlı bir farklılık bulunurken, kızgınlık-saldırganlık açısından farklılık erkekler lehine anlamlı bulunmuştur, anksiyete-içe dönüklük açısından istatistiksel olarak cinsiyetler açısından anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte kızların anksiyete-içe dönüklük puanlarının aritmetik ortalaması erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Sosyal yetkinlik, kızgınlık-saldırganlık ile anksiyete-içe dönüklük arasındaki ilişki incelendiğinde, sosyal yetkinlik ile kızgınlık–saldırganlık ve sosyal yetkinlik ile anksiyete-içe dönüklük arasında ters yönlü bir ilişki söz konusuyken, kızgınlık–saldırganlık ile anksiyete-içe dönüklük arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal Yetkinlik, Kızgınlık, Saldırganlık, Anksiyete, İçe Dönüklük


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4563

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.