Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik

Serkan Koşar

ÖZ

Bu araştırmada ilköğretim kurumu (ilkokul ya da ortaokul) öğretmenlerinin öğretmen profesyonelizmi, okul müdürüne güven ve öz yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmaya 279 ilköğretim kurumu öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen öz yeterliğinin ve öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeylerinin öğretmen profesyonelizmiyle pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler verdiğini göstermektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçları, öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeylerinin ve öz yeterlik algılarının profesyonelizm algılarını yordayan önemli değişkenler olduğunu doğrular niteliktedir. Çalışmada öğretmen profesyonelizminin geliştirilmesine ve sonraki araştırmalara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen profesyonelizmi, Okul müdürüne güven, Öz yeterlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4562

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.